Atlas Rabac - putnička agencija

Šef vas šalje na putovanje, a vi nemate pojma koliku dnevnicu zaslužujete? Ovo je tekst za vas

DIREKT INFORMATOR/PRESS/2019

 

 

 

Šef vas šalje na putovanje, a vi nemate pojma koliku dnevnicu zaslužujete? 


Priroda Vašeg posla je takva da ste često izvan ureda te putujete na službena putovanja, seminare, kongrese, obilazite gradilišta ili pak idete na sastanke sa poslovnim partnerima u inozemstvo. Znate li kako se obračunavaju putni troškovi, koji je najviši neoporezivi iznos dnevnice te koji su uvjeti za priznavanje ostalih troškova službenog putovanja?

Pravo na isplatu troškova službenog putovanja imaju zaposlenici te osobe koje se nalaze na obveznom praktičnom radu ili dobrovoljnoj praksi pod uvjetom da su završile školovanje. Ta prava uglavnom određuje poslodavac Ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili internim aktom poduzeća. Sve isplate osobama koje kod poslodavca nisu zaposlene tretiraju se kao isplate drugog dohotka te podliježu plaćanju doprinosa i poreza.

Dnevnica za službena putovanja unutar Hrvatske (odredište putovanja mora biti udaljeno 30 kilometara od mjesta prebivališta ili mjesta rada) neoporeziva je do iznosa od 170,00 kuna, a broj dnevnica koje se isplaćuju ovisi o vremenu provedenom na službenom putu. Ukoliko ste na putovanju više od 8, a manje od 12 sati isplaćuje se pola dnevnice, a nakon 12-og sata provedenog na putovanju isplaćuje se puna dnevnica. U slučaju višednevnog putovanja u obračun dnevnica uzima se ukupan broj sati provedenih na službenom putovanju te se dijeli sa 24. Primjer: Na službenom putu bili ste ukupno 85 sati. 85:24 = 3 dnevnice + 13 sati (cijela dnevnica). Dakle, za 85 sati provedenih na službenom putu biti će vam isplaćene 4 dnevnice.

Ukoliko se putuje izvan Hrvatske, dnevnica se obračunava i isplaćuje prema propisima države u koju se putuje (odredišnu državu). Ukoliko putujete u npr. Madrid, dio vremena koje ćete provesti na putu odnosi se na Hrvatsku, a obračunava se tako da se od ukupnog broja sati provedenih na putu oduzme broj sati provedenih u inozemstvu da bi se dobio broj sati provedenih u Hrvatskoj. Primjer: Službeni put u Madrid trajao je ukupno 59 sati od čega na vrijeme provedeno izvan Hrvatske otpada 50 sati. Dakle, biti će obračunate dvije inozemne dnevnice i pola tuzemne dnevnice. Ukoliko se dogodi da na putovanju prelazimo kroz više država, a ni u jednoj državi nemamo dovoljno sati za obračun dnevnice, sati se zbrajaju i dnevnica se obračunava prema propisima one države u kojoj imamo najviše provedenih sati.

Svi ostali troškovi nastali na službenom putovanju priznaju se u visini stvarnih izdataka što znači da moraju biti potkrijepljeni vjerodostojnim ispravama (računima, potvrdama o cijeni karata ili obračunima kilometara). Pod ostalim troškovima podrazumijevamo troškove prijevoza (ukoliko se putuje javnim prijevozom) te troškove goriva ukoliko se putuje službenim automobilom, troškove noćenja na terenu, naknade za autoceste, trajekte, parkiranje, tunele, mostove. Ukoliko se na službeni put putuje privatnim automobilom troškovi se utvrđuju tako da se ukupno prijeđeni kilometri pomnože za 2,00 kn.

Svi troškovi nastali na službenom putovanju sumiraju se na putnom nalogu čiji je sadržaj propisan. Putni nalog mora sadržavati sljedeće:

- datum izdavanja te broj putnog naloga
- ime i prezime osobe koja se upućuje na službeni put
- mjesto u koje se osoba upućuje na službeni put te svrhu putovanja
- vrijeme kretanja i povratka sa puta kako bi se mogle obračunati dnevnice
- kratko izvješće sa putovanja
- obračun svih troškova puta te likvidaciju obračuna
- potpis i pečat ovlaštene osobe

Ukoliko je na službenom putovanju u inozemstvu osigurana besplatna prehrana dnevnica se smanjuje za 80%, tj. isplaćuje se samo 20% pune dnevnice.

Sve isplate predujmova za službena putovanja ili isplate dnevnica vrše se u gotovini ili na tekući račun osobe koja se upućuje na službeni put, a isplate su moguće u kunama ili stranoj valuti.

Doprinos za zdravstvenu zaštitu osoba na službenom putu u inozemstvu

Poslodavac koji upućuje svog zaposlenika na službeni put u inozemstvo dužan je u korist Državnog proračuna uplatiti doprinos za zdravstvenu zaštitu osoba na službenom putu u inozemstvu. Od 01. siječnja 2012. godine osnovica za obračun doprinosa iznosi 2.714,60 kuna, a doprinos se obračunava mjesečno po stopi od 20% na osnovicu. Ukoliko službeni put traje kraće od mjesec dana (što je uglavnom i slučaj) iznos doprinosa obračunava se tako da se 20% na navedenu osnovicu podijeli sa brojem dana u mjesecu u kojem je izvršeno službeno putovanje te se dobiveni iznos pomnoži sa brojem dana provedenih na službenom putovanju u inozemstvo. Doprinos se mora uplatiti najkasnije do 15.-og u mjesecu za putovanja u prethodnom mjesecu.

 

I:Poslovni.hr/Direkt INFO

Piše: Filip Jelić, analitičar, Fidestum d.o.o.

foto:facebook

DIREKT INFORMATORSnimamo televizijiske emisije! 

Ne gubite vrijeme tražeći klijente, neka klijenti sami pronađu Vas

Direkt Informator marketing vam može pomoći kako biste bili viđeni na internetu

Izrađujemo WEB stranice!

         

KONTAKT INFO

Adresa : Japodska bb, ,52100Pula

Telefon : 091 3335733

Mobitel :

E-mail : direkt.informator@gmail.com

PRATITE NAS NA FACEBOOK