SUVLASNIŠTVO I PRAVA

 

SUVLASNIŠTVO I PRAVASukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, koji reguliraju pitanja suvlasništva, svaki suvlasnik ima pravo izvršavanja glede cijele stvari onih ovlasti koje ima kao nositelj dijela prava vlasništva. Ta prava svakako uključuju i ono da se nekretninu koristi u skladu s njezinom svrhom za stanovanje, a isto tako da se i trećoj osobi omogući da je na takav način koristi, sve naravno ako se na taj način ne vrijeđaju prava ostalih suvlasnika. 
Svaki suvlasnik ima pravo sudjelovati u odlučivanju o svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu. 
Odluka o poslovima redovitog upravljanja stvarju donosi se većinom glasova suvlasnika koji se računaju po suvlasničkim dijelovima, dok se odluka o poslovima izvanrednog upravljanja stvarju (promjena namjene, dogradnja, veći popravci, osnivanje stvarnih i osobnih služnosti  i sl.) donosi jednoglasno. 
Kako je imaju pravo koristiti, tako suvlasnici imaju pravo i da ih u njihovoj nekretnini posjećuju i treće osobe.

Kao suvlasnik vi imate pravo na sve plodove i druge koristi od cijele stvari, baš kao i obvezu snošenja troškova i održavanja nekretnine sukladno svom suvlasničkom omjeru.
 Dakle, i vi imate pravo koristiti nekretninu kojoj ste suvlasnik, a ukoliko bi vam to bilo onemogućeno, imate pravo na zaštitu svojih prava putem suda, bilo da zatražite da vam se omogući da nekretninu koristite ili da vam se isplati naknada za korištenje vašeg suvlasničkog dijela nekretnine.

Naravno da zakon propisuje i različite druge mogućnosti, pokušate pronaći rješenje kojim bi vas se isplatilo za vrijednost vašeg udjela u predmetnoj nekretnini.

Direkt Informator

DIREKT INFORMATOR

Snimamo televizijiske emisije! 

Ne gubite vrijeme tražeći klijente, neka klijenti sami pronađu Vas!

Direkt Informator marketing vam može pomoći kako biste bili viđeni na internetu!

Izrađujemo WEB stranice! Reklamiramo Vas!

         

KONTAKT INFO

Adresa : Japodska bb, ,52100Pula

Telefon : 091 3335733

Mobitel :

E-mail : direkt.informator@gmail.com

PRATITE NAS NA FACEBOOK